Vi tar på oss oppdrag som uavhengig kontrollør for å påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig utført.
Tiden som blir brukt på feilrapportering anbefaler vi kunden å trekke fra på sluttoppgjøret.
Hvordan utføres byggekontroll?
•Gjennomgang av leveringsomfang og byggekontrakt. 
 Dette for å få kontroll med uavklarte leveranser og kostnader som må hensyntas.
•Tilsyn ved ferdig mur.
•Tilsyn ved lukket råbygg.
•Tilsyn ved utvendig kledd bygg.
•Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg.
•Tilsyn ved malerklart bygg.
Vi går også med på ferdig befaringen for å sikre kvaliteten på arbeidet.

Tidsforbruk
Normalt brukes det fra 1-2 timer ved hvert møte – alt etter hvor mye kunden ønsker kontrollert. 
Det er viktig å merke seg at tidsforbruk til rapportering av feil og mangler, samt oppfølging av at disse rettes registreres særskilt. Det anbefales at disse kostnader trekkes fra i sluttoppgjøret til leverandøren.  
Dette ut fra at disse feil skyldes leverandørens manglende og innsparte egenkontroll.  På forhånd informeres leverandøren om dette, slik at han tar sin egenkontroll på alvor fra starten.

Hvilke bygg trenger byggekontroll?nybygg2
•Nye boliger og leiligheter der kjøper har kjøpt ferdig oppført boligenhet. Dette gjelder både der kjøper er tiltakshaver og hvor kjøper handler via utbyggerfirma.
•Ved fornying og rehabilitering av eldre boliger.
•Ved utbygging av leiligheter.
•Ved rehabilitering og utbygging i borettslag.
•Ved reparasjoner og gjenoppføring etter byggeskader.

Det kan utføres både enkel og mer omfattende byggekontroll alt etter hva slags kontrakt som foreligger og hvem som er entreprenør.  Er det en anerkjent entreprenør med gode kvalitetssikrings-systemer og faglig god byggeledelse, vil kun en forenklet byggekontroll være nødvendig.
Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.


Takstmann Frank Severinsen AS

Besøksadresse: Rådhusveien 36, 4640 Søgne
Postadresse: Skarveien 15B, 4630 Søgne


Telefon 482 91 114
Epost: post@takstmann-severinsen.no